Top gold scrap prices

Metalo laužo supirkimo kainos

Current scrap metal prices in the world

Finden Sie heraus schrottpreise in Ihrer Stadt heute und in ganz Deutschland gelten

Узнай цены лома сегодня в твоём городе и во всех городах России

Découvrez le actuels prix de rachat de la ferraille dans toute la France et dans votre ville
BATERPOL S.A. 5795/1

Skup złomu akumulatorów Katowice, Ul. Obr. Westerplatte. Cennik skupu akumulatorów. BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego. Szczególną wagę przywiązujemy do prowadzenia procesów w warunkach nadzorowanych, zgodnych z wymaganiami prawnymi i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w naszej działalności, bezpiecznych dla załogi, otoczenia i środowiska, z uwzględnieniem ryzyk i szans, umożliwiających osiąganie zaplanowanych wyników i zapobiegających wystąpieniu niepożądanych skutków. Strategię zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy realizujemy we wszystkich obszarach działalności Spółki, przy uwzględnianiu konsultacji z pracownikami. Prezes Spółki steruje i nadzoruje realizację zaplanowanych przedsięwzięć, zobowiązując w ten sposób wszystkich pracowników do ścisłego przestrzegania postanowień zintegrowanego systemu zarządzania. Deklarujemy, że produkowany przez nas ołów, stopy ołowiu oraz pozostałe produkty odzyskane z zużytych akumulatorów są bezpieczne i podlegają recyklingowi, a ich walory jakościowe zabezpieczają indywidualne potrzeby Klientów. Aspekty pozytywne: Skup akumulatorów z terenu całego kraju Ochrona surowców pierwotnych, Rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, Gospodarcze wykorzystanie siarki z elektrolitu i z pasty do produkcji siarczanu sodu, Ochrona środowiska przez zabezpieczenie ładunków w miejscach zbiórki złomu i przemieszczania. Firma BATERPoL s.A. z siedzibq w Katowicach popiera iniciatywe organizacji i firm migdzynarodowych w zakresie nienabywania surowcow z krajuw objetych konfliktami zbrojnymi. Do mineralow tych nalezi: tantal, zficto, cyna, wolfram, kture sq powszechnie stosowane na Swiecie, a wykorzystywane sq do finansowania grup zbrojnych w tych krajach. Jestesmy pzeciwni wykorzystywaniu mineral6w pochodzqcych ze stref konfliktow zbrojnych, oraz materialow wqtpliwego lub niewiadomego pochodzenia. BATERPOL s.A. bezposrednio nie zamawia surowcuw, towarow i komponentow z terenow objqtych konfl iKami zbrojnymi. zgadzamy sig z zasadq, ce nalezy zajmowac siq problemami a ezanymi z odpowiedzialnosciq spoleczne w catym laicuchu dostaw. Mamy swiadomosi, ze nioywilqc towary dostawcuw, mogq znajdowac siq surowce z terenow obietych tonnimahl zbrojnymi, dlatego oczekujemy od naszych dostawcow, aby uzywali wyecznie mineraluw pochodzqcyih z terenow wolnych od konfliktow.

Cena złomu, Katowice

Złom akumulatorów
2.5 zł /kg no changes Zmiana ceny Akumulatory ołowiowe* - Dostosuj ceny bezpośrednio z kupującym!